Workshop on Neurogeometry

Karlov - 05-04-2012/05-05-2012

4.5.2012:

10.30 – 11.30: Dmitri Alekseevski: Introduction to Neurogeometry

11.30 – 13.00: Natalia Bezvitnaya: Eye, Brain, and Vision I

14.30 – 16.00: Natalia Bezvitnaya: Eye, Brain, and Vision II

16.15 – 18.30: Anton Galaev: Colour vision

19.00 – 21.00: Open discussion

5.5.2012:

9.00 – 11.00: Jaroslav Hrdina: Quaternions in robotic vision

11.15 – 13.15: Dmitri Sachkov: Sim-holonomy and the Einstein equation

14.00 – 16.00: Discussions in the open air